ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023

એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની ભરતી 2023: GHB એ એપ્રેન્ટિસ (DEO) પોસ્ટ્સ 2023 માટેની ખાલી જગ્યા માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે.

નોકરીનો સારાંશ

સંસ્થાનું નામ : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ (GHB)
કુલ ખાલી જગ્યા : 125
ખાલી જગ્યાનું નામ : એપ્રેન્ટિસ
નોકરીનું સ્થાન: અમદાવાદ
લેખ શ્રેણી : એપ્રેન્ટિસ જોબ
અરજી કરવાની રીત: ઑફલાઇન દસ્તાવેજ સબમિટ કર્યા પછી પ્રથમ ઑનલાઇન અરજી કરો
લાયકાત: 10મું પાસ

પોસ્ટના નામ :

એપ્રેન્ટિસ

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર: 125 પોસ્ટ્સ

યોગ્યતાના માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત : 10મું પાસ

પસંદગી પ્રક્રિયા

મેરિટ, ઈન્ટરવ્યુ

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં: ક્લિક કરો

સૂચના: અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

10 દિવસની અંદર (16-1-2023)

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ (GHB) ખાલી જગ્યા 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે દર્શાવેલ લિંક દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે નીચે દર્શાવેલ સરનામે તમારી અરજી ઑફલાઇન મોકલો.

Leave a Comment